SLICK 50 ochrana palivového systému Fuel System Treatment - 375 ml
skladem 1 ks skladem

SLICK 50
SLICK 50 ochrana palivového systému Fuel System Treatment - 375 ml

5 1

Speciální čistící a ochranná kapalina vhodná pro veškeré čtyřdobé zážehové i vznětové motory včetně přeplňovaných s katalyzátory.


Vaše cena s DPH
16,15 €
13,46 € bez DPH
běžná cena s DPH 0,00 €, ušetříte  %

SLICK 50 ochrana palivového systému Fuel System Treatment - 375 ml

Speciální čistící a ochranná kapalina vhodná pro veškeré čtyřdobé zážehové i vznětové motory včetně přeplňovaných s katalyzátory.

FUEL SYSTEM TREATMENT

 Speciální čistící a ochranná kapalina vhodná pro veškeré čtyřdobé zážehové i vznětové motory včetně přeplňovaných i s katalyzátory.

- vysoce účinně čistí a chrání celý palivový systém (vstřikovací trysky, ventily, karburátory, sací potrubí, předkomůrky, hlavy motorů, dna pístů, palivová čerpadla, potrubí, nádrže atd.)

- vynikající účinek zajišťuje jedinečná Advanced Deposit Control ChemistryTM , speciální chemické složení s vysoce rozpustnými, čistícími, mazacími a ochrannými vlastnostmi

- odstraňuje a zabraňuje tvorbě škodlivých uhlíkatých úsad

- omezuje hlučnost motoru a zajišťuje jeho hladší chod

- obnovuje a udržuje maximální výkon motoru

- chrání před vlhkostí a korozí

- snižuje spotřebu paliva a emise škodlivin

- chrání celý palivový systém po dobu ujetí 5.000 km

- podstatně omezuje opotřebení ventilů při použití paliv se sníženým obsahem síry

Nepoškozuje motory ani katalyzátory výfukových zplodin.

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana palivového systému Fuel System Treatment je jedinečný výrobek, který čistí, maže a chrání celý palivový systém. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi.

Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel. Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

TECHNICKÁ DATA POPIS:

SLICK 50 Fuel System Treatment je směsí odsířeného lehkého destilátu, speciálních aditiv a jedinečného Advanced Deposit Control Chemistry.

POUŽITÍ:

Obsah balení nalijte do nádrže až když je skoro prázdná.

Doplňte palivem do celkového maximálního obsahu 45-60L.

V případě nižšího obsahu nádrže doplňte palivem na maximum.

Celý postup opakujte každých 5.000 km.

BEZPEČNOST: Upozornění:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. OBSAHUJE: Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, aromatické (2-25%) NEBEZPEČÍ Opatření pro bezpečné zacházení: Zajistěte odpovídající větrání / odsávání hlavně při podlaze. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce. Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv). Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření. Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených a označených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Bod vzplanutí °C: 64 °C Zápach: charakteristický po petroleji Barva: bezbarvá Skupenství: kapalné při 20°C Kinematická viskozita: 2,4 mm2/s při 40°C Hustota: 0,828 g/cm3 při 20 °C obsah organických rozpouštědel (VOC): 80,2 %

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Váha 0,4 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by Vás také zajímat...

Wynn´s DRY FUEL - 325 ml Wynns

Wynn´s DRY FUEL - 325 ml

Wynn´s DRY FUEL je přísada pro benzínová i naftová paliva absorbující vodu v nádržích a palivových s…

Cena s DPH
7,65 €
Skladem Koupit
SLICK 50 ochrana palivového systému Fuel System Treatment - 375 ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana palivového systému Fuel System Treatment - 375 ml

Speciální čistící a ochranná kapalina vhodná pro veškeré čtyřdobé zážehové i vznětové motory včetně …

Cena s DPH
16,15 €
Skladem Koupit
Wynn´s DRY FUEL  Profi 325 ml Wynns

Wynn´s DRY FUEL Profi 325 ml

Wynn´s DRY FUEL je přísada pro benzínová i naftová paliva absorbující vodu v nádržích a palivových s…

Cena s DPH
8,06 €
Skladem Koupit