SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml
skladem 1 ks skladem

SLICK 50
SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml

5 1

Speciální ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných i s katalyzátory.


Vaše cena s DPH
42,87 €
35,72 € bez DPH
běžná cena s DPH 0,00 €, ušetříte  %

SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml

Speciální ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných i s katalyzátory.

Ochrana motoru Engine Treatment je jedinečný výrobek určený k aplikaci do minerálních a polosyntetických motorových olejů.

ENGINE TREATMENT

Speciální ochranná suspenze určená pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných, s katalyzátory.

- obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE

- dlouhodobě zajišťuje snížení tření a opotřebení

- jediná aplikace chrání motor i přes několikanásobnou výměnu oleje

- pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000km

- snižuje opotřebení až o 52 % zejména během a po startu motoru, kdy vzniká až 80 % celkového opotřebení

- chrání při nízkých i vysokých teplotách a náročných podmínkách provozu jako jsou krátké cesty do vzdálenosti 15 km znemožňující dostatečné prohřátí motoru, přerušované jízdy (tzv. start-stop provoz ve městech), jízdy při vysokých otáčkách motoru (sportovní provoz), jízdy v prašném prostředí, tahání přívěsů apod.

- obsahuje modifikátory tření a látky snižující opotřebení - protiotěrové přísady vytváří samoobnovovací ochrannou vrstvu ulpívající na kovových součástech motoru a omezují jejich opotřebení

- snižuje spotřebu paliva

- zklidňuje chod motoru

- zabraňuje vnitřní korozi

- omezuje spalování oleje

- omezuje emise škodlivin

- udržuje čistotu mazacího systému a zabraňuje usazování a tvorbě nebezpečných úsad

- prodlužuje životnost motoru a udržuje jeho maximální výkon

- přímo určený pro použití v minerálních a polosyntetických olejích

- vhodný i pro použití u vozidel vybavených turbodmychadly nebo kompresory

- obsahuje kvalitní nosný olej viskozity 15W40 a klasifikace API SM/CF, ACEA A3/B3, který je plně mísitelný s nejmodernějšími motorovými oleji

- účinky jsou laboratorně testované a ověřené v reálném provozu

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana motoru Engine Treatment je jedinečný výrobek určený k aplikaci do minerálních a polosyntetických motorových olejů.

Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků

- ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších maziv s vysokými antiotěrovými vlastnostmi.

Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují špičkovou a dlouhodobou ochranu. Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

TECHNICKÁ DATA POPIS: SLICK 50 Engine Treatment 

je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv.

Nosným olejem tohoto výrobku je špičkový polosyntetický motorový olej viskozitní třídy SAE 15W/40 , který splňuje a překračuje požadavky klasifikace API SM/CF a ACEA A3/B3.

POUŽITÍ:

Tento výrobek je určen pro zážehové i vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel.

Použití podle návodu výrazně snižuje opotřebení motoru zejména při studených startech a zvýšeném zatížení motoru i přes několikanásobnou výměnu oleje.

Pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000km.

SLICK 50 Engine Treatment může být aplikován kdykoliv, stačí otevřít otvor pro doplnění motorového oleje a nalít.

Po aplikaci nesmí hladina motorového oleje na měřící rysce přesáhnout maximální hodnotu.

Pro vozidla do obsahu 1400 cm3 použijte balení 500ml.

Pro vozidla do obsahu 3000 cm3 použijte balení 750ml.

Do motorů s obsahem nad 3000 cm3 aplikujte 20% SLICK50 k 80% maximálního obsahu olejové náplně.

Výrobek je vhodné aplikovat při výměně oleje.

Dodržujte interval výměny motorového oleje a olejového filtru dle doporučení výrobce.

Nepřeplňujte.

BEZPEČNOST: Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte rozlévání. Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi. Chraňte před vlhkostí. Po použití obaly těsně uzavřete, zabraňte rozlévání. Maximální skladovací doba 5 let při teplotě 5-40 °C. Neskladujte s oxidačními činidly. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Relativní hustota : 0,88 (voda) Bod vzplanutí: 220 °C Barva: jantarově žlutá Zápach: charakteristický po minerálním oleji Skupenství: kapalné při 20°C Rozpustnost ve vodě: nemísitelná

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Váha 0,76 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by Vás také zajímat...

SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml

Speciální ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných i s…

Cena s DPH
42,87 €
Skladem Koupit